CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM
SCIC VIET NAM AUDITING COMPANY LIMITED
SCIC VIET NAM AUDITING CO.,LTD
11 đường Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11 Doan Gioi Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam
PHAN ANH HÙNG
0314334571 (05/04/2017)
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
6920 (Chính)
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
chi tiết: Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác; -Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác. – Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; – Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; – Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; – Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; – Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; – Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; – Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.
0314334571 (05/04/2017)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SCIC VIỆT NAM

EnglishVietnamUnknown