Thẻ tạm trú

Bao gồm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài: xin cấp mới thẻ tạm trú, xin cấp lại thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú và các vấn đề có liên quan đến việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam. Các mẫu NA6 NA7, NA8 trong hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cần biết.

thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

Sửa đổi, bổ sung thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

Ngày 25/11/2019, Việt Nam đã ban hành Luật sửa đổi bổ dung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Luật sửa đổi bổ sung Luật xuất nhập cảnh 2019). Theo văn bản này, thời hạn thẻ tạm trú và …

Sửa đổi, bổ sung thời hạn thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài đã có thẻ tạm trú, làm việc tại Việt Nam là thủ tục làm thẻ tạm trú dành cho vợ/ chồng hoặc con dưới 18 tuổi vào Việt Nam theo diện thăm thân. Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú trong trường …

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Scroll to Top