VBPL, Thủ tục, Thông tin hữu ích (GPLĐ)

Mẫu giấy phép lao động (Specimen of Vietnam work permit)

Sau một thời gian chờ đợi đến khoảng tháng 06/2014 thì mẫu giấy phép lao động (specimen of vietnam work permit) mới chính thức được ban hành. Lần này chúng ta thấy không có mục gia hạn giấy phép lao động. Đây là mẫu giấy phép lao động …

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA …

Thủ tục xin giấy phép lao động mới

Từ ngày 01/11, NSDLĐ muốn xin giấy phép lao động (GPLĐ) cho NLĐ nước ngoài phải thực hiện thủ tục theo 2 bước sau: Bước 1: Lập báo cáo, giải trình nhu cầu lao động nước ngoài gửi đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh và xin văn bản …
EnglishVietnamUnknown